Sumnjivi doktorat kod Zakošeka i diploma Ante Kotromanovića na Fakultetu političkih znanosti

9 srpnja, 2015 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

POKUŠAVAJUĆI saznati što se zaista dogodilo na postdiplomskom studiju Fakulteta političkih znanosti u slučaju mr. sc. Ivana Andrijašević, polaznica prijelaznog doktorskog studija Hrvatski politički sustav i upravljanje, koja je prijavila doktorski rad i čija je tema pozitivno ocijenjena te su je prihvatili i odobrili Vijeće društveno-humanističkog područja i Senat Sveučilišta u Zagrebu uputio sam dopis i rektoru Sveučilišta i Zagrebu Damiru Borasu.

Naime, spomenuta polaznica doktorskog studija Ivana Andrijašević nije ispunila sve studijske obveze kao preduvjet za prijavu doktorskog rada. Pojednostavljeno ostala su joj četiri nepoložena ispita. Kako je i Senat sveučilišta uključen u proces stjecanja doktorata, zatražio sam njihovo objašnjenje cijelog slučaja. Javio mi se prorektor Miloš Judaš koji je izjavio kako u cijelom slučaju nema ništa sporno. Međutim naknadnim preslušavanjem njegove izjave stekao sam dojam da nije dovoljno dobro upućen u slučaj pa sam s dodatnim pojašnjenjem poslao novi dopis rektoru i evo što je prorektor Judaš odgovorio:


Poštovani gospodine Juriću (i poštovani gospodine rektore – odgovaram primarno gospodinu Juriću zbog toga što se on i poziva na moj prethodni odgovor).

U odgovoru na ovaj novi upit (dopunjen novim informacijama) mogu samo reći sljedeće:

1) U svom prvom dopisu gospodin Jurić je navodio odluku Senata iz 2013. godine; ta odluka se odnosi na prihvaćanje prijedloga doktorskog rada (kolokvijalno „prihvaćanje teme rada“) i imenovanje mentora, a NE na prihvaćanje i javnu obranu gotovog doktorskog rada; polaganje svih ispita nije uvjet za prihvaćanje teme već po samoj naravi stvari – doktorski studij traje tri godine, a tema mora biti prihvaćena ili do kraja prve ili do kraja druge godine (ovisno o sastavnici), dakle svakako prije no što su odslušani i položeni svi ispiti. Stoga je moj odgovor gospodinu Juriću i bio da u tome nema ništa sporno.

Međutim, ako dobro razumijem ove nove i dodatne informacije, upit se zapravo ne odnosi na odluku senata iz 2013. nego na nešto što se dogodilo u lipnju ove godine (a to se iz prvog upita gospodina Jurića nije dalo naslutiti).

Naime, čini se da je pristupnica Andrijašević u međuvremenu dovršila svoj rad i predala tekst gotovog doktorskog rada na ocjenu te da je taj postupak zaustavljen zbog toga što pristupnica još nije položila četiri ispita. Obzirom da ni ove nove informacije nisu dovoljno detaljne niti jednoznačne, dopustite da sažeto opišem uobičajenu proceduru (kakva vrijedi na većini naših sastavnica – dopuštam da je procedura možda malo drugačija na Fakultetu političkih znanosti, no nisam do sada dobio izravan uvid u tu proceduru da bih mogao čvrsto suditi o tome):

a) kandidat uz suglasnost mentora predaje (NE senatu, nego odgovarajućem Odboru svog fakulteta!) neuvezan tekst gotove disertacije,

b) na prijedlog tog Odbora, Fakultetsko vijeće sastavnice imenuje povjerenstvo za ocjenu gotove disertacije (uobičajeno je da to bude isto ono povjerenstvo koje je prethodno ocjenjivalo i prijedlog doktorskog rada/teme) ,

c) imenovano povjerenstvo ima rok od 3 mjeseca da dostavi izvješće – ponovo dotičnom Odboru,

d) Odbor, ako smatra da je to izvješće valjano sastavljeno i ako je izvješće pozitivno, ponovo svom Fakultetskom vijeću dostavlja prijedlog da se doktorski rad prihvati,

e) nakon što Fakultetsko vijeće donese pozitivnu odluku, javna obrana doktorskog rada (kao završni čin tog dugog postupka) se uobičajeno ugovara najranije 7 dana nakon odluke Fakultetskog vijeća.

Jedna stvar je doista točna – niti jedan kandidat NE MOŽE pristupiti javnoj obrani gotove disertacije (dakle: posljednjem činu u ovom nizu) prije nego je položio sve propisane ispite i ispunio sve ostale obveze propisane programom doktorskog studija.

Međutim, i u ovom ponovljenom upitu (i pratećem dopisu dekanice Fakulteta) još uvijek nije jasno u kojoj je točno fazi zaustavljen postupak – doista prije same javne obrane (što bi bilo ispravno, ako doista nisu položeni svi ispiti)? Ili u trenutku predaje gotovog rada na ocjenu? Naime, na većini naših sastavnica jasno je dopušteno dostaviti gotov rad na ocjenu (posebice uzevši u obzir da gore opisana procedura od dostave na ocjenu do javne obrane traje nekoliko mjeseci) i prije no što se polože svi ispiti – ali niti na jednoj sastavnici nije dopušteno obaviti javnu obranu gotove disertacije prije no što se ispune sve obveze.

Možda je pravilnikom Fakulteta političkih znanosti propisano da se prije polaganja svih ispita ne može čak niti dostaviti gotov rad na ocjenu – no, ako je doista tako, mislim da to odstupa od uobičajene prakse na Sveučilištu.

U svakom slučaju (a to je ključno za odgovor gospodinu Juriću od strane Sveučilišta, to jest gospodina rektora ili mene), Senat Sveučilišta (to jest rektorat) NIJE uključen u odlučivanje niti o jednom koraku u gore opisanom nizu (od predaje gotovog rada na ocjenu do javne obrane disertacije), nego je to u isključivoj nadležnosti Fakulteta.

Senat Sveučilišta je uključen samo u prvi korak u cijelom postupku (odobravanje teme rada i imenovanje mentora, nakon pozitivne ocjene povjerenstva i sastavnice) te u posljednji korak – promociju doktora znanosti, nakon što su oni svoje radove obranili na odgovarajućim sastavnicama. Vjerujem da je gospodinu Juriću ovime omogućen potpun i jasan uvid u tijek postupka te u nadležnosti Senata, a time i omogućeno da eventualna dodatna pitanja uputi na stvarno odgovornu adresu: Fakultet političkih znanosti.

Naravno, ako se pritom utvrdi da je došlo do nekih povreda postupka čije rješavanje nadilazi okvire i nadležnosti sastavnice i zahtijeva izravni angažman Sveučilišta (rektora, prorektora, senata itd.), informaciju o tome primit ćemo sa zahvalnošću i poduzeti sve potrebne korake u našoj nadležnosti.

S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Miloš Judaš
Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

Dakle, priča nije završena i uskoro će biti jasnije kako su mentor Nenad Zakošek i polaznica studija Ivana Andrijašević zaboravili takvu sitnicu kao što su četiri ne položena ispita. Mogući su razni raspleti. Prema jednoj pravnoj verziji Ivana Andrijašević ima uvjete čak i podignuti tužbu protiv fakulteta i mentora Zakošeka. U međuvremenu istražujući ovaj slučaj dobio sam informaciju kolege Marka Markovića s Maxportala kako zadnjih tjedana bezuspješno pokušava saznati način na koji je ministar obrane Ante Kotromanović diplomirao na Fakultetu političkih znanosti. Evo što mi je kolega Marković poslao:

Kad se u medijima pojavila informacija da bi mogla biti upitna diploma s Fakulteta političkih znanosti Ante Kotromanovića, ministra obrane RH, uputili smo upit Fakultetu  tražeći relevantne informacije.

O čemu se radi?

Ante Kotromanović u biografiji je naveo da je završio Fakultet političkih znanosti. Budući nam je poznato da je u ranijem školovanju  bio završio samo trogodišnju srednju školu, koja nije dovoljna za upis na taj studij,  informaciju smo tražili na tom fakultetu.

Evo dopisa koji smo uputili FPZ-u:

U medijima (pisanim i elektronskim) je više puta navedeno da je g. Ante Kotromanović  (trenutno ministar obrane Republike Hrvatske)  na upitan način upisao Fakultet političkih znanosti u Zagrebu.

G. Kotromanović je u ranijoj fazi školovanje (prije Domovinskog rata) završio trogodišnju srednju školu koja nije dovoljna za upis na fakultet.

Budući je u službenoj biografiji g. Ante Kotromanovića navedeno da je završio Fakultet političkih znanosti molimo informaciju temeljem čega je g. Kotromanović upisan na FPZ.“

Prvi dopis dekanatu FPZ uputili smo 20. svibnja 2015. odgovor nismo dobili. Nakon nekoliko telefonskih razgovora s FPZ-a su tražili obnovu zahtjeva. Upit o upisu AK ponovljen je 10. lipnja 2015. Odgovor ni tad nismo dobili. Zahtjev je obnovljen 26. lipnja. Ni tad odgovor nismo dobili.

Četvrta zamolba poslana je 6. srpnja, a s Fakulteta političkih znanosti odgovorili su samo da su zahtjev primili.

Još uvijek čekamo odgovor uprave Fakulteta političkih znanosti.

M. Marković

Jesu li sve ovo tek koincidencije i nespretnosti ljudi koji vode tu visokoškolsku ustanovu ili se radi o nečemu drugom što izlazi iz okvira opisa rada i djelovanja te institucije bit će jasnije nakon nekih odgovora koje očekujem.

Foto:fah


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->