Slučaj Dinamo! Na potezu je sportska inspekcija. Što može i koje su njene ovlasti?

7 siječnja, 2023 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ovlasti sportske inspekcije propisani su Zakonom o sportskoj inspekciji. Poslovi i ovlasti sportskih inspektora propisani su člankom 9. zakona. U konkretnoj situaciji u kojoj se od 12. prosinca 2022. nalazi Dinamo, od propisanih ovlasti realno je za primijeniti sljedeće:– Članak 9. stavak 1. točka 3. – Ima li pravna osoba u sustavu sporta opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom ( u ovom slučaju Dinamov aktualni Statut sigurno nije usklađen sa novim Zakonom o sportu, počevši od dijela koji govori o tome tko može biti osoba u predstavničkom tijelu pravne osobe, jer je novi zakon na drugačiji način odredio i definirao pravne zapreke za to – članak 111. Zakona o sportu );

– Članak 9. stavak 1. točka 4. – je li sastav predstavničkog tijela i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donijetih propisa ( u Dinamovom slučaju postoje jasne naznake da 10 članova klupskog predstavničkog tijela – skupštine – dva delegirana radi popune skupštine i osam iz redova klupskih povjerenika, koji su promjenjivi između dvije skupštine – nisu izabrana u skladu sa člankom 25. stavak 1., 5. i 6. Statuta GNK DINAMO, kao općeg akta udruge, koji je donijet na temelju Zakona o udrugama i aktualnog Zakona o sportu;

– Članak 9. stavak 1. točka 5. – postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu ( prepispitati sve članove Skupštine, s obzirom na nepravilnosti izbora 10 članova skupštine, a u smislu promjena u novom Zakonu o sportu, kako ih predviđa članak 111. ali i članka 22. stavak 4. Zakona o sportu – npr. Član Skupštine Damir Krznar je profesionalni nogometni trener slovenskog prvoligaša NK Maribor a Zakon o sportu priječi mogućnost da ista osoba može biti u dvije pravne osobe iz istoga sporta );

– Članak 9. stavak 1. točka 6. – donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu s općim aktima, Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa – ( skupština GNK DINAMO je 12. prosinca 2022. godine većinom glasova donijela odluku o razrješenju člana Uprave Kluba, uz nalog izvršnom odboru kluba da temeljem člana 35. stavak 1. točka 1. Statuta provede tu odluku – postoji jasna diskrepancija između ovakve odluke, nakadnog zaključka o njenoj ispravnosti donijetog od strane klupskog nadzornog odbora s jedne strane i tumačenja izvršnog odbora kluba koji je većinom glasova svojih članova odbio provesti takvu odluku Skupštine.

Naime, Zakon o udrugama, u svojem članku 18. stavak 1. točka 2. govori o tome da osobe ovlaštene za zastupanje imenuje skupština, osim kada ta ovlast nije prenijeta na drugo tijelo izabrano od skupštine. Upravo takvu situaciju ima Dinamo, i ona je opisana u članku 35. stavak 1. točka 5. Statuta kojim je opisana ovlast izvršnog odbora da imenuje i razrješuje upravu kluba );

– Članak 9. stavak 1. točka 7. – primjenuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka – s obzirom na eklatantna kršenja izbora barem 10 članova skupštine, javnih saznanja o izvidima kaznenih djela i prekršaja od strane predsjednika nadzornog odbora Miroslava Rožića te prošireni katalog razloga zbog kojih neka osoba ne može biti u predstavničkom, nadzornom, izvršnom i upravljačkom tijelu pravne osobe ( članak 111. Zakona o sportu ) nadzorom je potrebno preispitati osnovu za članstvo osobe u svakom od tijela pravne osobe kao i da li postoje zapreke prema citiranom članku zakona;

U kontekstu Dinamove situacije, zbog svih opisanih nepravilnosti i sumnji na više kršenja klupskog Statuta, Zakona o udrugama i Zakona o sportu, jasno je da sportska inspekcija bez odgode treba započeti s inspekcijskim nadzorom, jer za to postoje razlozi hitnosti. Naime, zbog toga što:

– članovi klupskog predstavničkog tijela nisu izabrani prema statutu,
– klupska skupština nije prema Statutu i Zakonu o udrugama ovlaštena donositi odluke o imenovanju i razrješenju članova uprave,
– je Nadzorni odbor koji bi prema članku 41. Statuta trebao voditi brigu o zakonitosti provođenja općih akata donio zaključak da je odluka Skupštine obvezujuća iako postoji jasna sumnja da nije u skladu s odredbama statuta i Zakona o udrugama

Može doći do štete ili poremećaja koji se bez donošenja hitnih mjera više ne bio mogao otkloniti:

1.) Naime, član uprave kojega Nadzorni odbor smatra razriješenim po njima zakonitom odlukom skupštine, je jedna od četiri osobe ovlaštene za zastupanje kluba. To znači da samostalno i skupno, u pravnom prometu i ukupnim poslovnim procesima zastupa pravnu osobu.

Bez hitnog pravorijeka nadležnog tijela, u ovom slučaju sportske inspekcije može doći do nesagledivih pravnih posljedica po poslovanje kluba, jer nadzorni odbor, koji ima stav kako je navedeno, a koji prema statutu vodi brigu o financijskom poslovanju kluba i raspolaganju njegovom imovinom, može osporiti pravne poslove u kojima sudjeluje po njima smijenjeni član uprave i time napraviti direktnu i nepopravljivu štetu za poslovanje kluba.

2.) Nadzorni odbor je organizirao prikupljanje potpisa članova skupštine kojima traži od predsjednika kluba da sazove izvanrednu sjednicu skupštine, temeljeći to na postavci da je izvršni odbor većinom glasova prekršio klupski statut jer nije proveo odluku skupštine o razrješenju člana uprave. Uz potpise, predali su i prijedlog dnevnog reda kojim se traži razrješenje postojećeg predsjednika kluba, postojećeg izvršnog odbora te izbor novog predsjednika i novog izvršnog odbora.

Dakle, na temelju po svemu protuzakonite odluke skupštine, protuzakonitog tumačenja nadzornog odbora želi se provesti smjena legalno izabranog predsjednika kluba ( s mandatom do 11.03. 2024. ) te izvršnog odbora, čime ponovno može doći do štete i posljedica koje je nemoguće otkloniti a evidentno su nezakonite.

3.) Na popisu članova skupštine koji su predali predsjedniku kluba nalazi se 7 od 10 nelegalno izabranih članova predstavničkog tijela, te bi donošenjem odluke o ništetnosti odluka sjednice skupštine od 12.12. 2022. broj potpisa umjesto 45 bio 38, a taj broj je nedostatan i nije u skladu s člankom 28. stavak 4. Statuta.

Zato je potrebno odmah započeti s inspekcijskim nadzorom koji u prvoj fazi ima osnove završiti sa primjenom ovlasti iz članka 20. stavak 1. Zakona o sportskoj inspekciji kojom inspektor treba naložiti ukidanje, poništavanje ili poništavanje odluke skupštine o smjeni člana uprave te poništavanje cijele sjednice skupštine ili dijela kojim se defniraju članovi skupštine, jer je u njihovom izboru došlo do niza kršenja statuta, tj. 8 članova skupštine uopće nije izabrano.

Ovdje treba primijeniti i ovlast iz članka 24. stavak 2. i 4. Zakona o sportu, jer se prethodne činjenice mogu utvrditi tijekom nadzora, uvidom u klupski statut i zapisnika sa sjednice skupštine od 12.12. 2022. kao i uvidom u zapisnik sa sjednice izvršnog odbora od 08.12. 2022. iz koje je vidljivo da dva predložena člana skupštine nisu prošla proceduru predviđenu člankom 25. stavak 1 Statuta.

Samo neodložni početak nadzora s donošenjem odluka odmah i uz primjenu hitnih mjera može spriječiti štetu ili poremećaj koji se redovnim postupkom više neće moći otkloniti.

D.M. /Foto: cropix


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->