Teške optužbe grupacije Fantasyland iz Samobora protiv uprave Hrvatske poštanske banke

2 lipnja, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GRUPACIJA  Fantasyland iz Samobora prijavila je Vladi RH, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa i Saboru više osoba u Upravnom i Nadzornom odboru Hrvatske poštanske banke da su u razdoblju 2009.  – 2015.g. u poslovanju s klijentima kršile zakone i propise koji reguliraju rad kreditnih institucija, prikazivali lažna financijska izvješća u poslovnim knjigama.U prijavi su iznesene i teške optužbe da su odgovorne osobe HPB-a kršile Zakon o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke te činile brojne nezakonitosti i nepravilnosti u radu koje su u konačnici rezultirale kaznenim prijavama protiv Čede Maletića i dr., te tužbama klijenata protiv Banke u iznosu većem od milijardu kuna.

U prijavi grupacije Fantasyland navodi da je 2013. godine USKOK-u podnijeta  kaznena prijava protiv Čede Maletića i dr. te da su prijavitelji Fantazija projekt i dr. nakon 19 (devetnaest) mjeseci nepostupanja USKOK-a po kaznenoj prijavi dana 21.srpnja 2015.g. podnijeli Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom USKOK-a koji po kaznenoj prijavi nije proveo niti jednu dokaznu radnju čime su protivno zakonu i propisanim procedurama pokušali zaštiti počinitelje kaznenih djela.

Prijavu gruppacije Fantasyland od 08.03.2016.g. upućenu  Vladi RH, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa, Saboru Republike Hrvatske – Odboru za financije i državni proračun, Odboru za pravosuđe i Odboru za predstavke i pritužbe te ostalim nadležnim tijelima objavljujemo u cijelosti

FANTAZIJA PROJEKT d.o.o.
FANTAZIJA VODENI PARK d.o.o.
FANTAZIJA HOTELI d.o.o.
FANTAZIJA ZABAVNI PARK d.o.o.,
svi Perkovčeva 9, 10430 Samobor

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Trg Svetog Marka 2, 10 000 Zagreb
gdin.Tihomir Orešković, PredsjednikVlade RH
gdin. Tomislav Karamarko, potpredsjednik Vlade RH
gdin. Božo Petrov, potpredsjednik Vlade RH

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
gdin. Zdravko Marić, ministar

HRVATSKI SABOR – ODBOR ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN
Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb
gdin. Goran Marić, predsjednik

Nezakonitosti i nepravilnosti u radu Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g.

Samobor, 08. ožujak 2016. godine

Poštovani,

o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Hrvatske poštanske banke d.d. tvrtka Fantazija projekt d.o.o. u nekoliko je navrata izvijestila Hrvatsku narodnu banku(gdin. Boris Vujčić, guverner, Sektor bonitetne regulative i nadzora banaka gdin. Željko Jakuš, izvršni direktor, gdin. Damir Odak, viceguverner – Direkciju za pravne poslove), Vladu Republike Hrvatske (gdin. Zoran Milanović, predsjednik Vlade RH), te Ministarstvo financija Republike Hrvatske (gdin. Boris Lalovac, ministar/gdin. Slavko Linić, ministar), Nadzorni odbor Hrvatske poštanske banke (gdin. Dražen Kobas).

Dana 30.12.2013.g. podnijeta je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznena prijava protiv odgovornih osoba Hrvatske poštanske banke d.d. Čede Maletića i dr., te su prijavitelji Fantazija projekt i dr. nakon 19 (devetnaest) mjeseci nepostupanja USKOK-a po kaznenoj prijavi dana 21.srpnja 2015.g. podnijeli Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora nad radom Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zbog nezakonitosti i nepravilnosti u radu odgovornih osoba USKOK-a koje po kaznenoj prijavi nisu proveli niti jednu dokaznu radnju te su postupajući protivno zakonu i propisanim procedurama pokušale zaštiti počinitelje kaznenih djela, a što je predmetom zahtjeva za provođenje inspekcijskog nadzora upućenog Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske koji Vam u prilogu dostavljamo.

Dana 06.09.2013.g. podnijeta je Trgovačkom sudu u Zagrebu tužba radi naknade štete u pravnoj stvari Tužitelja (Fantazija projekt d.o.o., Fantazija vodeni park d.o.o., Fantazija zabavni park d.o.o., Fantazija hoteli d.o.o.) protiv Hrvatska poštanska banka d.d., te je u tijeku glavna rasprava pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. (VPS: 658.804.000,00 kn, spis br. 2589/13).

Pritužbe – prijave Fantazija projekt d.o.o. na rad Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. upućene su prema Hrvatskoj narodnoj banci radi nesavjesnog, neodgovornog i protupravnog postupanja Uprave i NO Hrvatske poštanske banke d.d. u razdoblju 2009.g. – 2015.g. kojim je nastala šteta ne samo tvrtki Fantazija projekt i dr., već u konačnici i Republici Hrvatskoj.

Protupravna postupanja Hrvatske poštanske banke d.d., prema tvrtki Fantazija projekt d.o.o. i dr. prijavljena su Hrvatskoj narodnoj banci:

zbog protupravnog otuđenja nekretnine pod zalogom Hrvatske poštanske banke d.d. koja je sastavnim dijelom zaključenog Ugovora o nagodbi od 22.03.2012.g. između HPB d.d. i Fantazija projekt d.o.o. (nekretnina pod zalogom Banke protupravno je prodana od strane HPB-a u svibnju 2012.g. u vrijeme trajanja Ugovora o nagodbi od 22.03.2012.g. koji je bio aktivan i na snazi do dana 30.09.2012.g., teu vrijeme kada Fantazija projekt d.o.o. nema nikakvih neispunjenih ili dospjelih obveza prema Banci i to na način da je Banka u svibnju 2012.g. nekretninu procijenjene vrijednosti veće od 2 miljuna EUR-a protupravno prodala trećoj osobi za iznos od 85.000,00 kuna)

zbog nepostupanja HPB-a po ugovorima odobrenim od strane HPB-a po kojim je tvrtka Fantazija projekt d.o.o. ispunila sve ugovorne obveze, te prema HPB-u izvršila sva plaćanja u cijelosti sukladno ugovorenim iznosima, apo kojim ugovorima je Hrvatska poštanska banka nakon zaprimanja novčanih sredstava u iznosu većem od 6 milijuna kuna odbila postupiti,

zbog protupravnog zadržavanja novčanih sredstva uplaćenih od strane Fantazija projekt d.o.o. prema HPB-u u iznosu većem od 6 milijuna kuna, a koje je Banka zaprimila po ugovorima odobrenim od strane HPB-a, prihvaćenim od strane Fantazija projekt d.o.o., te po kojim ugovorima je Banka nakon zaprimanja uplata odbila postupiti

zbog protupravnog aktiviranje instrumenata osiguranja i protupravnog pokretanja ovršnih postupaka nad novčanim sredstvima i nekretninama pod zalogom Banke čime je tvrtki Fantazija projekt d.o.o. onemogućeno poslovanje i realizacija zaključenih ugovora

zbog jednostrane izmjene ugovornih odredbi bez suglasnosti Klijenta, te nakon što je Klijent (Fantazija projekt d.o.o.) temeljem istih ispunio sve obveze prema Banci (HPB d.d.), itd.

Protupravna postupanja Hrvatske poštanske banke d.d., protivno Zakonu o kreditnim institucijamai Odlukama HNB-a prijavljena su Hrvatskoj narodnoj banci:

zbog smanjene adekvatnosti kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. ispod zakonom propisanog minimuma (adekvatnost kapitala HPB-a iznosila je 6,8%)

zbog neiskazivanja sudskih sporova u financijskim izvješćima HPB-a na način propisan Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukama HNB-a

zbog neiskazivanja rezervacija od strane uprave HPB-a po sudskim sporovima sukladno zakonu, Odlukama i pravilnicima HNB-a kojima je propisana obveza, način i visina rezervacija po sudskim sporovima

Navedeno postupanje HPB-a je protivno zakonu, osobito imajući u vidu činjenicu da je adekvatnost kapitala pala ispod zakonom propisanog minimuma, te je ista prije izvršene dokapitalizacije iznosila samo 6,8% što je u suprotnosti sa čl. 112 Zakona o kreditnim institucijama. Naime, sukladno čl. 112 Zakona o kreditnim institucijama Hrvatska poštanska banka d.d. je bila u zakonskoj obvezi osigurati da u svakom trenutku iznos njenog kapitala bude adekvatan vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja, te osobito rizicima kojima je izložen.

Adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke d.d. od 6,8% predstavlja okolnost zbog koje je Hrvatska narodna banka imala obvezu odmah i bez odlaganja postaviti posebnu upravu ili povjerenika što od strane iste nije učinjeno, slijedom čega je postupanje Hrvatske narodne banke i po tom osnovu protivno zakonu, te isto pokazuje selektivnost u primjeni zakona i pravila koji očito ne vrijede jednako za sve.

Hrvatska poštanska banka d.d. je postupila protivno zakonu, te nije iskazala sudske postupke i nije izvršila rezervaciju sredstava za sudske postupke koji se vode protiv kreditne institucije čime je Hrvatska poštanska banka d.d. postupila protivno Zakonu o kreditnim institucijama čl. 101., podstavak 4 koji propisuje obvezu rezerviranja sredstava za sudske sporove i pravni rizik, te također čl. 108. istog zakona i Odluke HNB-a od 02.01.2009.g. god. kojom je izričito propisana obveza rezerviranja sredstava za sudske postupke ( čl. 4, 5, 6, 7, 8, te čl. 15 Odluke HNB-a).

Hrvatska poštanska banka d.d. je sukladno zakonu imala obvezu iskazati rezervacije po sudskim sporovima radi naknade štete, a osobito kada se radi o pokrenutom sudskom postupku iz 2013.-te god. po kojem je HPB d.d. tuženik u iznosu od 658.804.000,00 kuna, te koji postupak radi naknade štete je u tijeku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu već više od 2 (dvije) godine i nalazi se u fazi glavne rasprave.

Iskazivanje sudskih sporova i rezervaciju sredstava za sudske postupke ne predstavlja mogućnost, već zakonsku obvezu kreditnih institucija koje posluju u Republici Hrvatskoj, slijedom čega od navedene zakonske obveze nije izuzeta niti Hrvatska poštanska banka d.d. koja se još uvijek nalazi u većinskom vlasništvu države.

Sukladno zakonu, Hrvatska narodna banka je obvezna izvršiti kontrolu i nadzor, te u slučaju utvrđenja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. rješenjem naložiti otklanjanje istih, a protiv odgovornih osoba Hrvatske poštanske banke d.d., Uprave HPB-a i Nadzornog odbora HPB-a pokrenuti prekršajne postupke i ostale odgovarajuće mjere, jer u protivnom i sama snosi odgovornost za nastalu štetu.

Međutim, Hrvatska narodna banka je unatoč saznanjima o podnijetim tužbama Fantazija projekt i dr. protiv Hrvatske poštanske banke d.d. propustila izvršiti kontrolu vezano uz zakonsku obvezu iskazivanja sudskih sporova i rezervacija sredstava po sudskim sporovima, te nije sukladno zakonu kao regulator poduzela odgovarajuće mjere vezano uz prethodno navedene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Hrvatske poštanske banke d.d. iako se poslovanje kreditnih institucija prati i kroz izvješća na mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini.

Također, Hrvatska narodna banka je odgovorna jer nije izdala rješenje o zabrani isplate dividende i bonusa, te nije imenovala posebnu upravu ili povjerenika uslijed pada adekvatnosti kapitala Banke ispod zakonom propisanog minimuma, te izvršenih dodatnih rezervacija utvrđenih od strane HNB-a što je rezultiralo nezakonitom isplatom 6,4 milijuna kuna otpremnine članovima Uprave Čedi Maletiću, Boženki Mostarčić i Tanji Šimunović (javna objava HPB d.d. 2014.g., str. 33), a koja isplata je izvršena nezakonitim postupanjem novog predsjednika Uprave HPB-a Tomislava Vujića i članice Uprave gđe. Dubravke Kolarić uz suglasnost predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke d.d. Dražena Kobasa, iako je Banka iskazala gubitak u iznosu od 630.820.000,00 kuna.

Smatramo kako je radi općeg interesa potrebno utvrditi sve povlaštene kreditne plasmane u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., kao i one kreditne plasmane po kojim su otpisivani milijunski iznosi kroz stečajne postupke i predstečajne nagodbe, te utvrditi na koji je načinrasprodavana imovina pod zalogom Banke trećim osobama i po deset puta nižoj cijeni od tržišne.

Sve kreditne institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su poslovati sukladno zakonskim propisima, sukladno odredbama HNB-a i Zakona o kreditnim institucijama usklađeno s europskim zakonodavstvom, slijedom čega od navedene obveze nije izuzeta niti Hrvatska poštanska banka d.d., a niti Hrvatska narodna banka kao regulator poslovanja kreditnih institucija.

Molimo Vas da poduzmete odgovarajuće mjere protiv odgovornih osoba Uprave i NO Hrvatske poštanske banke d.d. i Hrvatske narodne banke kako bi se spriječilo daljnje činjenje štete koju će u konačnici snositi Republika Hrvatska.

S poštovanjem,

Slaven Čolak, dipl.oec.

Prilog:

 1. Pritužba Fantazija projekt d.o.o. upućena prema Hrvatskoj narodnoj banci (Sektor bonitetne regulative i nadzora banka – Direkcija za pravne poslove) dana 31.07.2013.g., Predmet: Pritužba na rad odgovornih osoba u nadležnim direkcijama i višerangiranom menagmentu HPB-a
 2. Očitovanje Hrvatske narodne banke od 25.09.2013.g. upućeno tvrtki Fantazija projekt d.o.o.
 3. Pritužba tvrtke Fantazija projekt d.o.o. na rad HPB-a upućena prema predsjedniku NO HPB-a (gdin. Dražen Kobas) dana 02.08.2013.g.,Predmet: Nezakonitosti i nepravilnosti u radu HPB-a
 4. Pritužba tvrtke Fantazija projekt d.o.o. na rad HPB-a upućena prema ministru financija i potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske – gdinu. Slavku Liniću dana 02.08.2013.g., Predmet: Zlouporabe i nepravilnosti u radu HPB-a
 5. Dopis Fantazija projekt i dr. od 09.06.2014.g. upućen prema Ministarstvu financija RH (n/r gdin. Boris Lalovac, ministar)
 6. Dopis Fantazija projekt i dr. od 13.06.2014.g. upućen prema Vladi RH (n/r gdin. Zoran Milanović, predsjednik)
 7. Dopis Fantazija projekt d.o.o. upućen prema Hrvatskoj narodnoj banci dana 21.09.2015.g.,(Boris Vujičić, guverner), Vlada Republike Hrvatske (gdin. Zoran Milanović, predsjednik) i Ministarstvo financija (Boris Lalovac, ministar), Predmet: Nezakonitosti i nepravilnosti u radu odgovornih osoba u Upravi i Nadzornom odboru HPB d.d.
 8. Očitovanje Hrvatske narodne banka od 07.listopada 2015.g. upućeno tvrtki Fantazija projekt d.o.o., na znanje: Vlada Republike Hrvatske (gdin. Zoran Milanović, predsjednik) i Ministarstvo financija (Boris Lalovac, ministar)
 9. Zahtjev Fantazija projekt i dr. za provođenjem inspekcijskog nadzora nad radom Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ured Zagreb u predmetu br. K-US-232/15 i KR-US-743/13 upućen prema Ministarstvu pravosuđa dana 12.08.2015.g.
 10. Rješenje Općinskog suda u Zagrebu br. Z-34716/15 od 22.rujna 2015.g. o zabilježbi pokretanja postupka na nekretninama Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb

NA ZNANJE:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
gdin. Ante Šprlje, ministar pravosuđa

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednica RH
Pantovčak 241, 10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA – URED PREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA
gdin. Željko Reiner, Trg svetog Marka 6-7, 10000 Zagreb

HRVATSKI SABOR – ODBOR ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN
Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb
gđa. Dragica Zgrebec, potpredsjednica
gdin. Boris Lalovac, član
gdin. Branko Grčić, član
gdin. Branko Hrg, član
gdin. Šandor Juhas, član
gdin. Lovrinović, prof. dr. sc. Ivan, član
gđa. Božica Makar, član
gdin. Gordan Maras, član
gdin. Mikulić, dr. sc. Andrija, član
gdin. Ivan Domagoj Milošević, član
gdin. Stjepan Pintarić, član
gdin. Ivan Šuker, član

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA PRAVOSUĐE ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb
gdin. Arsen Bauk, predsjednik gdin. Zdravko Ronko, predsjednik
gdin. Stevo Culej, član gdin. Žarko Tušek, potpredsjednik
gdin. Josip Đakić, član gdin. Blaženko Boban, član
gdin. Željko Fiolić, član gdin. Pero Ćorić, član
gdin. PeđaGrbin, član gdin. Damir Felak, član
gdin. Darinko Kosor, član gdin. Mario Habek, član
gdin. Josip Leko, član gdin. Orsat Miljenić, član
gdin. Juro Martinović, član gdin. Stjepan Pintarić, član
gdin. Stipe Petrina, član gdin. Ivan Radić, član
gdin. Josip Salapić, član gdin. Ivan Sinčić, član
gdin. Ivan Šipić, član gdin. Damir Tomić, član
gđa. Nada Turina Đurić, član gdin. Antun Vidaković, član

Fotoarhiv, maxportal


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •