KRIMINAL NA TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU PRIJAVLJEN MINISTARSTVU PRAVOSUĐA!

29 kolovoza, 2016 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

HRVATSKI SABOR I DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE ZATRAŽILI POSTUPANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA PO PRIJAVAMA GRUPACIJE FANTASYLAND IZ SAMOBORA!Predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu Nada Nekić Plevko i sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Biserka Pavičić prijavljene su Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske i Državnom sudbenom vijeću radi višegodišnjeg nezakonitog i nepravilnog rada u predmetu sudskog spora radi naknade štete koji grupacija Fantasyland iz Samobora vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu protiv ruskog državnog fonda INTERNATIONAL FUND APPLIED i RUSHOR MENAGAMENT d.o.o. u iznosu većem od 95 milijuna EUR-a.

Naime, radi se o predmetu po kojem Trgovački sud u Zagrebu nije dostavio tužbu na odgovor tuženicima INTERNATIONAL FUND APPLIED i RUSHOR MENAGAMENT d.o.o. više od 35 mjeseci od dana podnošenja tužbe zbog čega je u svibnju 2015.g. Ministarstvu pravosuđa podnijet zahtjev grupacije Fantasyland za provođenje inspekcijskog nadzora zbog brojnih protupravnosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda koje su onemogućile grupaciju Fyntasyland u zaštiti svojih prava i interesa pred sudom te im je time prouzročena  šteta koju sukladno čl. 105.  Zakona o sudovima snosi Republike Hrvatska.

Biivši ministar pravosuđa Orsat Miljanić nije proveo inspekcijski nadzor pokušavajući zaštititi prijavljeni kriminal na Trgovačkom sudu u Zagrebu što je rezultiralo daljnjim protupravnostima i nepravilnostima prijavljenih osoba Trgovačkog suda u Zagrebu i činjenju daljnje štete tužiteljima koja je trebala biti spriječena pravovremenom reakcijom Ministarstva pravosuđa, a što nije učinjeno zbog čega je i Državno sudbeno vijeće u više navrata zatražilo postupanje Ministarstva pravosuđa i provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora,  no bez uspjeha.

Orsat Miljenić oglušio se o nalog Državnog sudbenog vijeća, a nakon formiranja nove Vlade RH na čelu sa premijerom Tihomirom Oreškovićem, svoje je mjesto prepustio novom ministru pravosuđa Anti Šprlji koji je od strane grupacije Fantasyland u više navrata izviješten o svim protupravnostima i nepravilnostima u radu Trgovčkog suda u Zagrebu u razdoblju od 2013.g. – 2016.g.

Državno subeno vijeće je u lipnju 2016.g. zatražilo od Ministarstva pravosuđa provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora nad radom Trgovčkog suda u Zagrebu u ovom predmetu naknade štete po kojem je grupacija Fantasyland iz Samobora podnijela tužbu protiv ruskog državnog fonda u iznosu od 95 milijuna EUR-a, no do današnjeg dana nema informacija je li izvanredni inspekcijski nadzor proveden.

Također i Hrvatski sabor je u više navrata tijekom 2016.g. zatražio postupanje Ministarstva pravosuđa po prijavama grupacije Fantasyland iz Samobora, no do današnjeg dana još uvijek nema informacija je li inspekcijski nadzor nad radom Trgovačkog suda u Zagrebu proveden, te koji su rezultati provedenog inspekcijskog nadzora.

Maxportal se obratio ministru pravosuđa Anti Šprlji sa pitanjima vezano uz prijavljene nezakonitosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda u Zagrebu, no još uvijek nismo dobili odgovore što je od strane Ministarstva pravosuđa poduzeto po prijavama grupacije Fantasyland, te nalogu Hrvatskog sabora i Državnog sudbenog vijeća koje je zatražilo provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora.

Preuzimanje resora pravosuđa zasigurno podrazumijeva i preuzimanje odgovornosti radi otklanjanje nezakonitog i neprvilnog rada pravosudnih tijela i sudova,  a što ne može biti učinjeno bez izvršenje inspekcijskog nadzora i utvrđenja činjenica od strane nadležnih institucija.

A nadležna institucija je Ministarstvo pravosuđa i ministar pravosuđa Ante Šprlje koji je kao MOST-ov odabir preuzeo odgovornost uspostavljanja reda i odgovornosti unutar pravosudnih tijela i institucija slijedom čega očekujemo očitovanje ministra o dosad učinjenom po ovom predmetu.

PRAVNA SIGURNOST, ŠTO JE TO?

MAJA GRUBIŠIN

Maja Grubišin

U čemu se očituje pravna sigurnost i jednakost svih pred zakonom o čemu nam političari tako često govore osobito u predizborno vrijeme kada svi redom obećavaju uređenu pravnu državu u kojoj će se uspostaviti red i odgovornost, te sankcionirati nezakonito postupanje u svim segmentima društva, a osobito u državnim tijelima i institucijama koje su premrežene politički podobnim nekompetentnim i neodgovornim kadrovima koji rade na štetu interesa Republike Hrvatske i njenih građana.  

Jedna od onih koja puno obećava je i pomoćnica ministra pravosuđa Maje Grubišin koja se na ovim predstojećim izborima ispred MOST-a kandidirala u I (prvoj) izbornoj jedinici, Grad Zagreb promovirajući svoju stručnost i vjerodostojnost putem spota objavljenom na dalje.com navodeći kako je najveći uspjeh MOST-a dovođenje ljudi poput  nje same u sustav.

Ne baš skromno predstavljanje koje javnosti daje pravo na pristup informacijama i konkretnim rezultatima na temelju kojih bi  se biračima dokazala vjerodostojnost Maje Grubišin koja zasigurno očekuje povjerenje birača na predstojećim izborima.

No, gđa. Maja je očito zanemarila činjenicu da je i sama dio tog sustava koji kritizira, i to  još od 2011.g. , dakle prije nego je MOST počeo sa svojim djelovanjem. No, ni to nije sporno ukoliko će ista biti upola vjerodostojna i produktivna u svom radu na mjestu pomoćnice ministra pravosuđa kao što je simpatična i uvjerljiva u svom promoviranju na spotu kao kandidatkinja na listi MOST-a.

Ako su u pitanju obmane i laži, bolje simpatična Maja, nego već dotrajali i uhljebjljeni SDP-ovi i HDZ-ovi kadrovi u kojim su infiltrirane osobe po zadatku radi očuvanja i zaštita postojećeg stanja u pravosuđu i korumpiranoj politici.

Vjerujmo da Maja nije jedna od njih.

Pismo grupacije Fantasyland ministru pravosuđa Anti Šprlji!

SLAVEN-ČOLAK[3]

Slaven Čolak

U pismu predsjednika uprave Fantasylanda Slavena Čolaka od 01.08.2016.g. upućenom ministru pravosuđa Anti Šprlji, između ostalog se navodi:

„U uređenom pravnom i demokratskom sustavu je nedopustivo da se tužba radi naknade štete više od 34  (tridesetčetiri) mjeseca nalazi u fazi održavanja pripremnog ročišta, i to s posebno otegotnom okolnosti da tužba još uvijek nije dostavljena tuženicima na odgovor što predstavlja ne samo  kršenje zakona i propisa od strane pravosudnih tijela Republike Hrvatske i činjenje štete tužiteljima koju u konačnici snosi Republika Hrvatska, već i narušavanje pravne sigurnosti i temeljnih prava zajamčenih Ustavom RH i Europskom konvencijom što ima dalekosežne posljedice po pravni i demokratski sustav RH, te navedeno predstavlja i pitanje nacionalne sigurnosti.

Uredna dostava sudskih pismena osnovna je pretpostavka za ostvarenje načela saslušanja stranaka u parničnom postupku, temeljnog načela građanskog procesnog prava i postupka. Zakon je jasno propisao način, rokove i procedure za izvršenje dostave tužbe i pismena u inozemstvo temeljem kojeg vrijede opća pravila o dostavi pravnim subjektima u inozemstvo, (čl. 136.) i opća pravila o postavljanju zastupnika za primanje pismena (čl. 146.), a što od strane Trgovačkog suda u Zagrebu i Ministarstva pravosuđa RH, Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju još uvijek nije učinjeno niti nakon proteka rod 34 (tridesetčetiri) mjeseca od dana kada je tužba podnijeta Trgovačkom sudu u Zagrebu (18.09.2013.g.).

Ostvarenje prava na saslušanje stranaka (audiatur et altera pars) jedno je od preduvjeta efikasnog pravosuđenja i pružanja jednake pravne zaštite strankama u postupku, odnosno u konačnici, osnovnog ustavnog načela jednakosti svih pred zakonom, a izvršenje dostave sukladno zakonu i propisanim procedurama od neposrednog je utjecaja na ostvarenje načela ekonomičnosti u parničnom postupku, a što zbog protupravnog i nepravilnog rada Trgovačkog suda u Zagrebu nije učinjeno, slijedom čega je Republika Hrvatska odgovorna za nastalu štetu I-V tužiteljima.

Sasvim je sigurno da tuženici INTERNATIONAL FUND APPLIED RESEARCH – DUBNA i RUSHOR MANAGEMENT d.o.o. neće pristati platiti troškove kamata i zateznih kamata, te ostalih troškova  prouzročenih protupravnim i nepravilnim radom Trgovačkog suda u Zagrebu i odgovornih osoba u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske koje su suodgovorne što tužba radi naknade štete sada već više od 34 (tridesetčetiri) mjeseca nije dostavljena tuženicima na odgovor, a koji troškovi i kamate su obzirom na VPS: 95.124.612,67 EUR već sada premašuju iznos od 200 (dvijestotine) milijuna kuna, te je šteta I-V tužiteljima i njihovim vjerovnicima, te imateljima poslovnih udjela u društvima I-V tužitelja prouzročena i po više različitih osnova kroz čitavo razdoblje nemogućnosti ostvarivanja i zaštite zakonom propisanih i Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom zajamčenih prava.

Bez uredne dostave sudski postupak ne može ni početi teći, uz dostavu su vezani rokovi koji utječu na pravomoćnost sudskih odluka, bez uredne dostave nije bilo moguće ni primijeniti institute parničnog postupka (presuda zbog izostanka, presuda zbog ogluhe), slijedom čega su zbog protupravnosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda u Zagrebu, te nepravovremenog postupanja suda sve dosadašnje radnje koje je sud poduzimao u ovom predmetu bez stvarnog sadržaja jer iste nisu izvršene sukladno zakonu i propisanim procedurama zbog čega je prijaviteljima/tužiteljima prouzročena znatna materijalna i drugi oblici štete.

Protupravnosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda u Zagrebu u ovom predmetu u razdoblju 2013.g. – 2016.g., te uslijed kršenja zakona i propisanih procedura neizvršenje dostave tužbe na odgovor tuženicima više od 34 (tridesetčetiri) mjeseca, onemogućilo je I-V tužitelje u zaštiti prava i interesa pred Sudom što predstavlja narušavanje pravne sigurnosti uzrokovano protupravnim i nepravilnim radom suda i uređujućeg suca,  a koje postupanje je u protivnosti s dužnostima suca propisanim Zakonom o sudovima (Narodne novine 28/2013, 33/2015, 82/2015), te nanosi štetu kako tužitelju, tako u konačnici i Republici Hrvatskoj sukladno obvezi iz članka 105. istog Zakona.

Nadalje, protupravnim postupanjem Trgovačkog suda u Zagrebu i uređujućeg suca u ovom predmetu onemogućeno je I-V tužiteljima pravo na pristup sudu i pravo na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao i pravo na pravično suđenje u smislu odredbe članka 29. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano je da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

Iz dokumentacije koja prileži spisu razvidno je kako su Trgovački sud u Zagrebu i Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju protivno zakonu i propisanim procedurama dostavljali tužbu i pismena bez prijevoda na ruski jezik što je protivno Konvenciji o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima potpisanoj u Hagu 15.studenog 1965., a sve to unatoč činjenici da su I-IV tužitelji sukladno rješenju suda dostavili pismena prevedena na ruski jezik još u svibnju 2015.g.

Slijedom navedenog, dostava tužbe nije izvršena sukladno zakonu i propisanim procedurama kojim su određeni način, rokovi i procedure za izvršenje dostave tužbe i pismena u inozemstvo temeljem kojeg vrijede opća pravila o dostavi pravnim subjektima u inozemstvo, (čl. 136.) i opća pravila o postavljanju zastupnika za primanje pismena (čl. 146.).

Sukladno zakonu štetu nastalu radi protupravnosti i nepravilnosti u radu Suda snosi Republika Hrvatska bez obzira je li ista posljedica protupravnog i nepravilnog rada Suda ili uređujućeg suca uzrokovana nestručnošću, neznanjem, neodgovornosti i nesavjesnim radom ili pak svjesnim protupravnim postupanjem i nepravilnim radom Suda ili uređujućeg suca.

Nadalje, prijavitelji/tužitelji Fantazija projekt i dr. su o nezakonitostima i nepravilnostima u radu Trgovačkog suda u Zagrebu izvijestili i Državno sudbeno vijeće koje je temeljem prijave i cjelokupno dostavljene dokazne dokumentacije u više navrata zatražilo od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora nad radom Trgovačkog suda u Zagrebu u predmetu br. P-2693/13.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske još uvijek nije postupilo niti po zahtjevu prijavitelja Fantazija projekt i dr. od 05.05.2015.g. za provođenje inspekcijskog nadzora, niti po više nalogu Državnog sudbenog vijeća za provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora  ( 21.12.2015.g., 15.veljače 2016.g., 13.lipnja 2016.g.) te se nije očitovalo o prijavljenim nezakonitostima i nepravilnostima u radu Trgovačkog suda u Zagrebu, već je svojim nepostupanjem zaštitilo neodgovoran, nesavjestan, protupravan i nepravilan rad prijavljenih odgovornih osoba čime je narušena pravna sigurnost prijavitelja/tužitelja i temeljna prava propisana zakonom i zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Umjesto otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u radu, te poduzimanja odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba Trgovačkog suda u Zagrebu, iste odgovorne osobe i nadalje obnašaju sudačku dužnost, te svojim protupravnim postupanjem čine daljnju štetu koju u konačnici snosi Republika Hrvatska sukladno čl. 105 Zakona o sudovima (N.N. 28/13, 33/15).

Slijedom navedenog,  opetovano molimo postupanje Ministarstva pravosuđa po zahtjevu Fantazija projekt i dr.i nalogu Državnog sudbenog vijeća za provođenjem inspekcijskog nadzora radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda u Zagrebu, te poduzimanje odgovarajućih mjera protiv odgovornih osoba radi sprečavanja nastanka daljnje štete prijaviteljima/tužiteljima koju u konačnici snosi Republika Hrvatska sukladno čl. 105 Zakona o sudovima (N.N. 28/13, 33/15).

Pravna sigurnost predstavlja temelj na kojem počivaju uređena pravna i demokratska društva, te razvijena i uspješna europska i svjetska gospodarstva. Bez pravne sigurnosti, nema uspješnog gospodarstva, što i jeste jedan od razloga gospodarske situacije u kojoj se Hrvatska trenutno nalazi. Sva zakonom propisana pravila i propisi, te zakonom predviđene procedure imaju zakonsku obvezu poštivati i shodno tome djelovati sve fizičke i pravne osobe, ali i pravosudna tijela i institucije Republike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa je sukladno zakonu i nadležnosti obvezno spriječiti svaki oblik zlouporabe unutar pravosudnih tijela i institucija, izvršiti inspekcijski nadzor radi utvrđenja stvarnog činjeničnog stanja, otkloniti nezakonitosti i nepravilnosti ukoliko su iste inspekcijskim nadzorom utvrđene, te poduzeti odgovarajuće mjere protiv odgovornih osoba koje su postupale protivno zakonu i propisanim procedurama.

Prethodno navedeno ne predstavlja mogućnost, već zakonsku obvezu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Vas kao ministra pravosuđa, slijedom čega snosite i  odgovornost ukoliko inspekcijski nadzor u ovom predmetu nije izvršen.“

U cijelosti objavljujemo dopis predsjednika uprave Fantasylanda Slavena Čolaka od 01.08.2016.g. upućen ministru pravosuđa Anti Šprlji, a na znanje Državno sudbeno vijeće,  Vlada RH, Hrvatski sabor  – Odbor za pravosuđe i Odbor za predstavke i pritužbe, Ured predsjednika sabora Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade, Ured predsjednice Republike Hrvatske,

Predmet: Nezanonitosti i nepravilnosti u radu Trgovačkog suda u Zagrebu

Dopis Ministarstvu pravosuđa:

Dopis Hrvatskog sabora od 31.ožujka 2016. ggodine i  pismo Državnog sudbenog vijeća od 13.06. 2016 upućeno Ministarstvu pravosuđa za  izvanredni inspekcijski nadzor

D. Lukić/foto:arhiv

 


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •