SLUČAJ DOLENC: Raspetljava se kriminalna hobotnica na Trgovačkom sudu u Zagrebu!?

4 svibnja, 2018 maxportal
Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maxportal je prije nekoliko mjeseci objavio tonski zapis o snimljenim zlouporabama i nezakonitostima suca Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenka DolencaSudac Dolenc  je u predmetu tužbi grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke d.d. krivotvorio zapisnike s održanih rasprava zbog čega su upućene prijave Ministarstvu pravosuđa, Državnom sudbenom vijeću i Uredu predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu Nini Radiću kojima se traži provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora nad radom uređujućeg suca Miljenka Dolenca.

Upućen je i zahtjev za određivanje privremene mjere zabrane rada suca Miljenka Dolenca u predmetu tužbi grupacije Fantasyland protiv Hrvatske poštanske banke d.d. do okončanja izvanrednog inspekcijskog nadzora u tom predmetu.

U prijavama su priloženi kao dokazi zapisnik suda, audio zapis i stenogram audio zapisa sa rasprave održane na Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 21. prosinca 2017.g.

Naime, prijave su podnijete od strane grupacije Fantasyland i jedne od stranaka u postupku Borisa Šimunića kao umiješača, a prema navodima iz prijava sudac Miljenko Dolenc zlorabio je položaj na način da je na održanoj raspravi dana 21. prosinca 2017.g. u zapisniku izbrisao dijelove rasprave i odluke suda koje je prethodno na tom istom ročištu donio.

Time je sudac Dolenc postupio protivno članku 125. Zakona o parničnom postupku koji propisuje da se „zapisnik mora voditi uredno, u njemu se ne smije ništa brisati, dodati ili mijenjati, a prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva“, te se nadalje u prijavi grupacije Fantasyland navodi kako je takvo postupanje suca bila njegova uobičajena praksa i na više prethodno održanih rasprava na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Prijave protiv suca Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenka Dolenca proslijeđene i DORH-u!

Nakon što je sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Miljenko Dolenc prijavljen Uredu predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu, Ministarstvu pravosuđa i Državnom sudbenom vijeću za kako se navodi u prijavama počinjene zlouporabe i nezakonitosti u predmetu tužbe radi naknade štete tužitelja Fantazija projekt protiv Hrvatske poštanske banke d.d., predsjednik Trgovačkog suda Nino Radić prijavu je proslijedio na postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Maxportal je u posjedu tog dokumenta, kao i više ostalih prijava koje  su upućene u siječnju 2018.g. Uredu predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu, Ministarstvu pravosuđa RH i Državnom sudbenom vijeću kojima se traži provođenje inspekcijskog nadzora i poduzimanje odgovarajućih mjera protv prijavljenog suca Dolenca. P

okušali smo nešto više doznati i od samih stranaka u postupku koji se protiv Hrvatske poštanske banke d.d. vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, no Borisa Šimunića koji je u tom postupku umješač na strani tužitelja Fantazija projekt d.o.o. i dr. nismo uspjeli kontaktirati, a predsjednik uprave Fantasylanda Slaven Čolak samo je kratko izjavio „točno je da je grupacija Fantasyland podnijela prijavu protiv suca Miljenka Dolenca, slijedom čega očekujemo postupanje svih nadležnih tijela, prije svega Ministarstva pravosuđa i Državnog sudbenog vijeća“.

Na pitanje, zašto je sudac Miljenko Dolenc krivotvorio i mijenjao sadržaj zapisnika sa održane rasprave dana 21. prosinca 2017.g., a osobito imajući u vidu da je ta rasprava snimljena i tonskim zapisom, Čolak je odgovorio: „očito da sudac nije znao da se javna rasprava snima“, a na pitanje tko je snimao raspravu, Čolak je odgovorio „bitan je sadržaj i autentičnost tonskog zapisa, a ne tko je raspravu snimao“.

PRILOG: Dopis Ureda predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu od 19. veljače 2018.g. upućen prema Fantazija projekt d.o.o. i dr.

SUTKINJA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU VIŠE OD ČETIRI GODINE NIJE DOSTAVILA TUŽBU NA ODGOVOR TUŽENIKU U SPORU VRIJEDNOM 95 MILIJUNA EUR-a

Pokušali smo nešto više doznati o još jednoj prijavi grupacije Fantasyland protv sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu Biserke Pavičić koja je prijavljena Ministarstvu pravosuđa za nezakonito postupanje u predmetu tužbe radi naknade štete koju je grupacija Fantasyland podnijela protiv ruskog državnog fonda International Found Applied Reserch – Dubna i Rushor Menagement u iznosu od 95 milijuna EUR-a.

Naime, u prijavama se navodi kako zbog višegodišnjeg nezakonitog postupanja sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu Biserke Pavičić tužba grupacije Fantasyland protiv ruskog državnog fonda već više od 4 godine nije dostavljena na odgovor tuženiku u Rusku Federaciju.

Nadalje se navodi da je prijavljena sutkinja više od 19 mjeseci predmet držala u ladici bez da je provela ijednu pravnu radnju, da je sutkinja postupala protivno zakonu i propisanim procedurama pri izvršenju dostave tužbe na odgovor tuženiku u inozemstvo i to na način da istu nije slala diplomatskom dostavom kako to zakon nalaže

Navodi se i da je sutkinja propustila imenovati tuženiku iz Ruske Federacije punomoćnika za zaprimanje pismena u Hrvatskoj, itd., te da je takvim nezakonitim postupanjem suda i prijavljene sutkinje onemogućeno donošenje presude zbog ogluhe ili izostanka čime je tužiteljima već više od 4 godine onemogućena zaštita prava i interesa pred sudom, a grupaciji Fantasyland prouzročena šteta u iznosu od više stotina milijuna kuna za koju sukladno zakonu odgovornost snosi Republika Hrvatska zbog nezakonitog i nepravilnog rada suda i prijavljene sutkinje.

Maxportal je objavio i više pisanih naloga Državnog sudbenog vijeća upućenih Ministarstvu pravosuđa 2015.g. i 2016.g. kojima se traži provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora u ovom predmetu, no kako saznajemo do današnjeg dana inspekcijski nadzori još uvijek nisu provedeni.

Maxportal je u posjedu  dopisa predsjednika saborskog Odbora za pravosuđe Orsata Miljenića od 15. studenog 2017.g. upućenog ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću i donedavno glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu kojim se isti pozivaju na poduzimanje odgovarajućih mjera iz svoje nadležnosti vezano uz zahtjev grupacije Fantasyland upućen Ministarstvu pravosuđa dana 05.05.2015.g. za provođenjem inspekcijskog nadzora nad radom odgovornih osoba Trgovačkog suda u Zagrebu u pravnoj stvari tužitelja Fantazija projekt d.o.o. i dr. protiv International Found Applied Reserch – Dubna i Rushor Menagement.

Na upite maxportala vezano uz ovaj predmet i prijave grupacije Fantasyland upućene Ministarstvu pravosuđa i Državnom sudbenom vijeću, predsjednik uprave Fantasylanda kratko je izjavio da je kao i u svim drugim slučajevima nezakonitog postupanja državnih tijela i sudova, i ovaj predmet prijavljen nadležnim instancama prije više godina. „Ništa drugo za sada nemam za izjaviti“, izjavio je gdin. Čolak.

Iz službenih dokumenata koje Maxportal objavljuje proizlazi kako je Državno sudbeno vijeće još 2015.g. i 2016.g. godine u više navrata zatražilo provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora u ovom predmetu, te da je i predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Orsat Miljenić prije nekoliko mjeseci pozvao na postupanje ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića i bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, a da unatoč tome Ministarstvo pravosuđa još uvijek nije provelo inspekcijske nadzore u ovim predmetima.

Kako se radi o izuzetno visokim tužbenim zahtjevima grupacije Fantasyland koji premašuju iznos od 100 milijuna EUR-a bez pripadajućih kamata i ostalih troškova, sasvim je izgledno kako bi i ovaj slučaj Republiku Hrvatsku i njene građane mogao koštati stotine milijuna kuna, a sve to zbog nerada i izostanka reakcije Ministarstva pravosuđa koje nije provelo inspekcijske nadzore, te se čak oglušilo postupati i po nalogu Državnog sudbenog vijeća koje je u više navrata zatražilo provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora u ovom predmetu.

Skandalozno postupanje Ministarstva pravosuđa koje svojim nečinjenjem štiti prijavljene zlouporabe i nezakonitosti prijavljenih sudova i uređujućih sudaca, zasigurno zahtjeva i hitnu reakciju Vlade Republike Hrvatske pod čijom je ingirencijom Ministarstvo pravosuđa čija je obveza osigurati zakonit i pravilan rad sudova i pravosudnih tijela.

Ukoliko Ministarstvo pravosuđa kao stup pravnog sustava i pravne sigurnosti nije u stanju osigurati zakonit i pravilan rad sudova, državnih i pravosudnih tijela, država kao da i ne postoji, pa se postavlja pitanje i svrha postojanja Ministarstva pravosuđa i Uprave za organizaciju pravosuđa pod čijom je ingirencijom pravosudna inspekcija i provođenje inspekcijskih nadzora.

Gospodo iz Ministarstva pravosuđa, ili radite svoj posao za koji ste plaćeni novcem poreznih obveznika, ili svi skupa odstupite u interesu Republike Hrvatske i njenih građana koji već godinama plaćaju cehove vašeg nerada i nečinjenja, a što je znak jednakosti sa zlouporabama i nezakonitostima koje svojim nečinjenjem štitite.

PRILOG:

 

Dopis Državnog sudbenog vijeća od 15. veljače 2016.g. upućen Ministarstvu pravosuđa RH, Uprava za organizaciju pravosuđa, Predmet: Fantazija projekt d.o.o. i dr., izvanredni inspekcijski nadzor, dostavlja se

Dopis Državnog sudbenog vijeća od 13. lipnja 2016.g. upućen Ministarstvu pravosuđa RH, Uprava za organizaciju pravosuđa, Predmet: Fantazija projekt d.o.o. i dr., izvanredni inspekcijski nadzor, dostavlja se

Dopis Hrvatskog sabora – Odbor za pravosuđe od 15. studenog 2017.g. upućen Ministarstvu pravosuđa RH (gdin. Dražen Bošnjaković, ministar)

Dopis Hrvatskog sabora – Odbor za pravosuđe od 15. studenog 2017.g. upućen DORH-u (glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan)

 

 

D. Lukić/Foto:pxll


Širi dalje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


-->